10.01.2020.

Обавештење о испису акција издаваоца „ЕЛЕКТРОМОНТ“ Нови Сад

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 32.709 акцијa номиналне вредности 100,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSELMOE98745 издаваоца „ЕЛЕКТРОМОНТ“ Нови Сад (МБ: 08169144), услед промене правне форме преласка из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу.