10.01.2020.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „ELEKTROMONT“ Novi Sad

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI

Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 32.709 akcija nominalne vrednosti 100,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSELMOE98745 izdavaoca „ELEKTROMONT“ Novi Sad (MB: 08169144), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.