13.09.2017.

Обавештење о испису акција издаваоца КОМПАНИЈА ВОЈВОДИНАПУТ СУБОТИЦА

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИОбавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 100.282 акцијa номиналне вредности 3.500,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSVOJPE08919 издаваоца „КОМПАНИЈА ВОЈВОДИНАПУТ“ Суботица (МБ: 08141711), услед промене правне форме преласка из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу