22.02.2021.

Обавештење о испису акција издаваоца МИНЕЛ ТРАНСФОРМАТОРИ АД

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ
Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 510.123 акција номиналне вредности 100,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSMNTEE49362 издаваоца МИНЕЛ ТРАНСФОРМАТОРИ АД (МБ:07027630), услед промене правне форме преласка из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу.