12.09.2019.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca DP WORLD a.d. Novi Sad

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJANa osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 1/2-102-3018/7-19 od 11.09.2019. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Ilirika Investments» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac «P&O PORTS FZE» Dubai, Emirates, daje ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca «DP WORLD» a.d. Novi Sad.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca DP WORLD a.d. Novi Sad.pdf
Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca DP WORLD a.d. Novi Sad.pdf