21.11.2022.

Пoнудa зa стицaњe сoпствeних aкциja издaвaoцa AГРOБAНAT a.д. Плaндиштe

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА СТИЦАЊЕ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, а на основу Одлуке Скупштине акционара издаваоца «АГРОБАНАТ» а.д. Пландиште од 13.10.2022. године, на основу Одлуке Надзорног одбора издаваоца «АГРОБАНАТ» а.д. Пландиште од 17.11.2022. године као и на основу поднетог захтева члана «Intercity broker» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да акционарско друштво «АГРОБАНАТ» а.д. Пландиште, даје понуду за стицање сопствених акција.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca AGROBANAT a.d. Plandište.pdf