25.09.2020.

Обавештење о испису акција издаваоца ВИНОГОРЈЕ АД ЖАБАРИ

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 71.979 обичних акцијa номиналне вредности 100,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSVIZAE47388 издаваоца ВИНОГОРЈЕ АД ЖАБАРИ (МБ: 07163894), услед промене правне форме преласка из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу.