05.01.2022.

Обавештење о испису акција издаваоца БИГЗ 1831 АД БЕОГРАД

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 559.548 акција номиналне вредности 500,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSBIGBE47396, издаваоца БИГЗ 1831 АД БЕОГРАД (МБ: 17143611), услед статусне промене.