12.10.2017.

Обавештење о испису акција издаваоца "ЛОЛА ПРОГРЕС" а.д. Рашка-у стечају

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 108.476 акција номиналне вредности 500,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSLOPRE18896 издаваоца „ЛОЛА ПРОГРЕС“ а.д. Рашка - у стечају (МБ:07590610), услед закљученог стечајног поступка.