29.10.2020.

Обавештење о испису акција издаваоца ЖИТКО АД БАЧКА ТОПОЛА - У СТЕЧАЈУ

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 38.979 aкција номиналне вредности 12.000,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSZITOE84576 издаваоца ЖИТКО АД БАЧКА ТОПОЛА - У СТЕЧАЈУ (МБ:08071128), услед закљученог стечајног поступка.