10.08.2017.

Обавештење о испису акција издаваоца "ЕЛАН" Србобран

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 13.914 акцијa номиналне вредности 153,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSELSRE93787 издаваоца „ЕЛАН“ Србобран (МБ: 08067651), услед промене правне форме преласка из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу.