20.11.2020.

Обавештење о испису акција издаваоца СЛ МИТРОС АД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 207.798 обичних акцијa номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSSLMTE79645 издаваоца СЛ МИТРОС АД СРЕМСКА МИТРОВИЦА (МБ: 08014698), услед продаје стечајног дужника као правног лица, када акционарско друштвo мења правну форму у друштво са ограниченом одговорношћу.