11.08.2017.

Обавештење о извршеној исплати пре рока доспећа I ануитета и главнице за XXIV емисију дужничких финансијских инструмената, издаваоца ГРАДИТЕЉ БЕОГРАД а.д. Београд

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije "Dunav Stockbroker" a.d. Beograd

Obaveštenje o prevremenom otkupu 24 emisije kratkoročnih obveznica Graditelj Beograd ad Beograd.doc