04.01.2019.

Обавештење о испису акција издаваоца "ИГМА УЉМА" Уљма

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 7.553 акцијa номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSIGMAE88779 издаваоца „ИГМА УЉМА“ Уљма (МБ: 08045097), услед промене правне форме преласка из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу.