13.07.2017.

Обавештење о испису акција издаваоца "НОВИ ПАЗАР-ПУТ" Нови Пазар

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 945.333 акцијa номиналне вредности 500,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSNPPUE60424 издаваоца „НОВИ ПАЗАР-ПУТ“ Нови Пазар (МБ: 07195303), услед промене правне форме преласка из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу.