22.05.2020.

Обавештење о испису акција издаваоца НИШ-ЕКСПРЕС Ниш

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 501.029 акцијa номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSNEKSE65943 и 66.822 акцијa номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: EPNNNR, RSNEKSE27489 издаваоца НИШ-ЕКСПРЕС Ниш (МБ: 07133731), услед промене правне форме преласка из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу.