16.04.2018.

Пoнудa зa прeузимaњe aкциja издaвaoцa ВOДOПРИВРEДНO ПРEДУЗEЋE ЋУПРИJA a.д. Ћуприja

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ АКЦИЈА


На основу Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Решења Комисије за хартије од вредности о одобрењу понуде за преузимање акција број 1/2-102-487/8-18 од 13.04.2018. године, као и на основу поднетог захтева од члана «Ilirika Investments» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да понудилац «METALAC COMPANY» д.о.о. Куршумлија, даје понуду за преузимање акција издаваоца «ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЋУПРИЈА» а.д. Ћуприја.

Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE ĆUPRIJA a.d. Ćuprija.pdf
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE ĆUPRIJA a.d. Ćuprija.pdf