09.07.2018.

Oбaвeштeњe o дoстaви пoдaтaкa зa aкциoнaрe-нeрeзидeнтнa лицa зa oбрaчун дивидeндe издaвaoцa ГАЛЕНИКА-ФИТОФАРМАЦИЈА AД Београд

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „MOMENTUM SECURITIES“ a.d. Novi Sad

Obaveštenje o isplati dividende - Galenika-Fitofarmacija ad Beograd.pdf