08.07.2019.

Обавештење о испису акција издаваоца "МЛАДОСТ ТУРИСТ" Београд

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 159.585 акцијa номиналне вредности 1.504,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSMLTUE69345 издаваоца „МЛАДОСТ ТУРИСТ“ Београд (МБ: 07065167), услед промене правне форме преласка из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу.