06.04.2021.

Обавештење о испису акција издаваоца РАШКА ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА АД НОВИ ПАЗАР - У СТЕЧАЈУ

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 5.462 обичних акцијa номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSRAHKE72073 издаваоца РАШКА ХОЛДИНГ КОМПАНИЈА АД НОВИ ПАЗАР - У СТЕЧАЈУ (МБ: 07195192), услед закљученог стечајног поступка.