12.02.2018.

Обавештење о испису акција издаваоца АГРОСЕМЕ АД СРЕМСКА МИТРОВИЦА-У СТЕЧАЈУ

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊE О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 426.444 акције, номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSAGRSE93645 издаваоца АГРОСЕМЕ АД СРЕМСКА МИТРОВИЦА - У СТЕЧАЈУ (МБ: 08220166), услед закљученог стечајног поступка.