29.12.2017.

Обавештење о испису акција издаваоца "АМЕР ЕЛЕКТРО" Крушевац

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 14.155 акцијa номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSELUKE52248 издаваоца „АМЕР ЕЛЕКТРО“ Крушевац (МБ: 07194501), на основу података Агенције за привредне регистре.