14.10.2020.

Обавештење о испису акција издаваоца ОМЕГА АД МОЛ - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊE О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 5.400 акцијa, номиналне вредности 600,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSOMEGE43725 издаваоца ОМЕГА АД МОЛ - У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ (МБ: 08255865), услед завршеног поступка принуднe ликвидацијe.