07.02.2018.

Пoнудa зa стицaњe сoпствeних aкциja издaвaoцa AУTOВEНTИЛ a.д. Ужицe

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О СТИЦАЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Oдлукe Скупштине акционара издаваоца «АУТОВЕНТИЛ» а.д. Ужице од 20.06.2017. године, Oдлукe Надзорног одбора издаваоца «АУТОВЕНТИЛ» а.д. Ужице од 31.01.2018. године, као и захтева од члана «Intercity broker» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да акционарско друштво издаваоца «АУТОВЕНТИЛ» а.д. Ужице, даје понуду за стицање сопствених акција.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca AUTOVENTIL a.d. Užice.pdf