04.04.2018.

Обавештење о испису акција издаваоца "РОТОР" Београд

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 30.332 акцијa номиналне вредности 832,49 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSROTOE09966 издаваоца „РОТОР“ Београд (МБ: 07032013), услед промене правне форме преласка из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу.