09.10.2017.

Обавештење о испису акција издаваоца "ТЕХНО-ДУНАВ" а.д. Кладово-у стечају

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 385 акција номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSTDKLE89665 издаваоца „ТЕХНО-ДУНАВ“ а.д. Кладово - у стечају (МБ:07260164), услед закљученог стечајног поступка.