14.07.2017.

Обавештење о извршеној исплати дивиденде издаваоца ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. Београд

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПЛАТИ ДИВИДЕНДЕ

У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, a на основу одлука издаваоца «ТЕЛЕКОМ СРБИЈА» а.д. Београд: Oдлукa Скупштинe aкциoнaрa oд 28.06.2017. гoдинe, Oдлукa Извршног одбора oд 11.07.2017. гoдинe, Одлука генералног директора oд 28.06.2017. гoдинe и захтева поднетог од стране члана «Војвођанска банка» а.д. Нови Сад, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности је дана 14.07.2017. године извршио исплату дивиденде за издаваоца «ТЕЛЕКОМ СРБИЈА» а.д. Београд, за 4.818.791 акционара, у укупном нето износу 2.561.591.234,49 динара.