06.03.2019.

Обавештење о испису акција издаваоца НИШАУТО ГРУПА, НИШ

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 52.275 обичних акцијa номиналне вредности 3.150,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSNISAE17375 и 8.427 приоритетних акцијa номиналне вредности 3.150,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: EPNXNR, RSNISAE06667, издаваоца НИШАУТО ГРУПА, НИШ (МБ: 07153236), услед продаје стечајног дужника као правног лица, када акционарско друштвo мења правну форму у друштво са ограниченом одговорношћу.