22.05.2020.

Обавештење о промени номиналне вредности акција издаваоца МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМЕНИ НОМИНАЛНЕ ВРЕДНОСТИ
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИОбавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио промену номиналне вредности 167.627 акција издаваоца МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. Београд (ЈМБ:07810318) са 5.985,00 динара на 8.737,00 динара по акцији са CFI кодом и ISIN бројем: ESVUFR, RSMLOSE15210, a на основу документације која је достављена од стране члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.