12.02.2020.

Пoнудa зa стицaњe сoпствeних aкциja издaвaoцa ВД ДУНAВ a.д. Бaчкa Пaлaнкa

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА СТИЦАЊЕ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈАУ складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, а на основу Одлуке Скупштине акционара издаваоца «ВД ДУНАВ» а.д. Бачка Паланка од 28.06.2019. године, на основу Одлуке Одбора директора издаваоца «ВД ДУНАВ» а.д. Бачка Паланка од 24.01.2020. године као и на основу поднетог захтева члана «Војвођанска банка» а.д. Нови Сад, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да акционарско друштво «ВД ДУНАВ» а.д. Бачка Паланка, даје понуду за стицање сопствених акција.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca VD DUNAV a.d. Bačka Palanka.pdf