12.02.2020.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca VD DUNAV a.d. Bačka Palanka

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA STICANJE SOPSTVENIH AKCIJAU skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «VD DUNAV» a.d. Bačka Palanka od 28.06.2019. godine, na osnovu Odluke Odbora direktora izdavaoca «VD DUNAV» a.d. Bačka Palanka od 24.01.2020. godine kao i na osnovu podnetog zahteva člana «Vojvođanska banka» a.d. Novi Sad, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da akcionarsko društvo «VD DUNAV» a.d. Bačka Palanka, daje ponudu za sticanje sopstvenih akcija.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca VD DUNAV a.d. Bačka Palanka.pdf