09.08.2018.

Obaveštenje o poništenju akcija u posedu akcionara za izdavaoca IMLEK AD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONIŠTENJU AKCIJA U POSEDU AKCIONARA


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio poništenje 12.317 preferencijalnih akcija izdavaoca IMLEK AD (MB: 07042701), pojedinačne nominalne vrednosti od 540,00 dinara, CFI kod EPNNNR, ISIN broj RSIMLKE39474, u posedu akcionara, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti.