29.12.2017.

Обавештење о испису акција издаваоца "НОВИ ЕЛИНД" Ваљево

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПИСУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио испис 203.754 акцијa номиналне вредности 1.000,00 динара по акцији, CFI код и ISIN број: ESVUFR, RSNOELE60792 издаваоца „НОВИ ЕЛИНД“ Ваљево (МБ: 07252749), на основу података Агенције за привредне регистре.