05.12.2023.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca TESLA AD PANČEVO – U STEČAJU

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 426.045 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSTSLPE29965 izdavaoca TESLA AD PANČEVO – U STEČAJU (MB: 08057290), usled prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, kada akcionarsko društvo menja pravnu formu u društvo sa ograničenom odgovornošću.