Obrada ličnih podataka u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti


Obaveštenje za fizička lica