Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 7661  
Obaveštenja na dan 26. jul 2017.
Izmena ponude za sticanje sopstvenih prioritetnih akcija izdavaoca NIŠ-EKSPRES a.d. Niš
 
Obaveštenja na dan 25. jul 2017.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "RUMAPLAST" Ruma
 
Obaveštenja na dan 24. jul 2017.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća VII anuiteta za III emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I. FINANCE doo Šabac
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća VII anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca MLEKARA ŠABAC a.d. Šabac
Obaveštenje o isplati dividende izdavaoca IMPOL SEVAL valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno
Obaveštenje akcionarima JAFFA a.d. Crvenka o isplati razlike u ceni
 
Obaveštenja na dan 21. jul 2017.
Prinudni otkup akcija izdavaica DRAGIŠA BRAŠOVAN-TRUDBENIK a.d. Beograd
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "UNIFARM" a.d. Niš-u stečaju
 
Obaveštenja na dan 19. jul 2017.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 19.07.2017. godine
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca PROJEKTOMONTAŽA BEOGRAD