Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 77 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 7263  
Obaveštenja na dan 21. sep 2016.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 21.09.2016. godine
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca EROZIJA a.d. Valjevo
 
Obaveštenja na dan 20. sep 2016.
Obaveštenje o izvršenom ispisu o roku dospeća glavnice za IV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca PAPIR KONFEKS DOO Beograd
 
Obaveštenja na dan 19. sep 2016.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća IX anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I. FINANCE DOO
Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca NIS a.d. Novi Sad
 
Obaveštenja na dan 16. sep 2016.
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca LESKOVAČKI SAJAM a.d. Leskovac
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca NACIONAL a.d. Beograd
Isplata dividende izdavaoca NIS a.d. Novi Sad
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara banke „BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA“ a.d. Beograd
Prinudni otkup akcija izdavaoca KONCERN BAMBI a.d. Požarevac