Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 79 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 7822  
Obaveštenja na dan 15. dec 2017.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "ČELIK" BAČKI JARAK
 
Obaveštenja na dan 14. dec 2017.
Isplata međudividende izdavaoca GOŠA FOM a.d. Smederevska Palanka
 
Obaveštenja na dan 13. dec 2017.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća I anuiteta za IV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I. FINANCE DOO Šabac
 
Obaveštenja na dan 12. dec 2017.
VII emisija korporativnih obveznica izdavaoca "ANADOR KONSALTING" a.d. Beograd
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "UNIOR COMPONENTS" Kragujevac
 
Obaveštenja na dan 11. dec 2017.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XI anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca APV POKRAJINSKA VLADA
 
Obaveštenja na dan 08. dec 2017.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 08.12.2017. godine
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca HAJDUČICA a.d. Hajdučica
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "METALOPRERADA" a.d. Užice-u stečaju
 
Obaveštenja na dan 07. dec 2017.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 07.12.2017. godine