Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 77 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

1 - 10 od 8729  
Obaveštenja na dan 17. maj 2019.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 17.05.2019. godine
Dopuna dnevnog reda za Skupštinu akcionara izdavaoca ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT NIKOLA TESLA a.d. Beograd
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BUDUĆNOST AD Preševo
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca HIV AD VRANJE
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Beograd
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AGROBANAT AD PLANDIŠTE
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca IMPOL SEVAL AD SEVOJNO
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FABRIKA MAZIVA FAM AD KRUŠEVAC
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FASIL a.d. Arilje
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BIGZ PUBLISHING AD BEOGRAD