Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 78 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

1 - 10 od 11161  
Obaveštenja na dan 05. avg 2021.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 05.08.2021. godine
Obaveštenje o zameni akcija izdavaoca „OIP ROBOTICS“ a.d. Beograd
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RTC LUKA LEGET AD SREMSKA MITROVICA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca EI NIKOLA TESLA AD BEOGRAD
Obaveštenje o promeni nominalne vrednosti akcija izdavaoca KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 04. avg 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca LOZNICAELEKTRO AD LOZNICA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FADAP AD VRDNIK
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BEOPAN AD PANČEVO
 
Obaveštenja na dan 02. avg 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca CENTROPROJEKT ISK AD BEOGRAD
Ponuda za preuzimanje akcija izdvaoca PP BORAC a.d. Šurjan