Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 77 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

1 - 10 od 9244  
Obaveštenja na dan 24. sep 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BUDUĆNOST AD NOVI SAD
 
Obaveštenja na dan 23. sep 2019.
Obaveštenje o izvršenom ispisu o roku dospeća glavnice za VII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca WALL-PAPER 8 DOO VRČIN
 
Obaveštenja na dan 20. sep 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca IP PROSVETA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PLANINKA AD KURŠUMLIJA
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija izdavaoca „JUGODRVO-HOLDING“ a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 18. sep 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JUBMES BANKA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GRADITELJ AD KIKINDA
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca TP „UNIVERZAL“ a.d. Bačka Topola – u stečaju
 
Obaveštenja na dan 17. sep 2019.
Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca NIS a.d. Novi Sad
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TRAYAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC