Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 2 % 78 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 9309  
Obaveštenja na dan 15. okt 2019.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca NOVOGRADNJA - RUMA AD RUMA
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca AD CENTAR ZA PUTEVE VOJVODINE NOVI SAD - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „BG EXPORT“ AD BEOGRAD - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
 
Obaveštenja na dan 14. okt 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD AUTO KUĆA KOMPRESOR BEOGRAD
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XVI anuiteta za II emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRAD NOVI SAD
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XVI anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRAD NOVI SAD
 
Obaveštenja na dan 11. okt 2019.
Dopuna dnevnog reda sednice Skupštine akcionara izdavaoca TP NAMA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SJAJ U TAMI AD BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „DTD-KANAL“ AD NOVI SAD – U STEČAJU
Obaveštenje o isplaćenoj dividendi za preferencijalne akcije izdavaoca AMS OSIGURANJE a.d.o. Beograd