Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 80 % 0 % 1 % 0 % 6 %

Obaveštenja

1 - 10 od 7948  
Obaveštenja na dan 24. apr 2018.
Obaveštenje o isplati razlike u ceni akcija izdavaoca SUNCE a.d. Sombor
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "PROTEKTA" a.d. Beograd- u stečaju
 
Obaveštenja na dan 23. apr 2018.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "TERMOMONT" Novi Sad
Prinudni otkup akcija izdavaoca BEZDAN a.d. Bezdan
 
Obaveštenja na dan 19. apr 2018.
I emisija korporativnih obveznica izdavaoca "PAKO CONSTRUCTION" d.o.o. Beograd
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "PUBLIC CONSULTING" Beograd
 
Obaveštenja na dan 17. apr 2018.
Prinudni otkup akcija izdavaoca RAVNICA a.d. Bajmok
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NLB BANKA AD BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "ZORKA-NAP 2000" a.d. Šabac-u stečaju
 
Obaveštenja na dan 16. apr 2018.
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE ĆUPRIJA a.d. Ćuprija