Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 77 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 8147  
Obaveštenja na dan 20. sep 2018.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 20.09.2018. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ELEKTROPORCELAN AD NOVI SAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "SUNCE" Sombor
 
Obaveštenja na dan 19. sep 2018.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 19.09.2018. godine
 
Obaveštenja na dan 18. sep 2018.
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća XI anuiteta i glavnice IV emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I. FINANCE DOO Šabac
Obaveštenje članovima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti
Obaveštenje izdavaoca ENERGOPROJEKT HOLDING a.d. Beograd o dostavi podataka za isplatu dividende
 
Obaveštenja na dan 17. sep 2018.
Prinudni otkup akcija izdavaoca MILAN BLAGOJEVIĆ-INTERTRANS a.d. Lučani
 
Obaveštenja na dan 14. sep 2018.
Obaveštenje o promeni nominalne vrednosti akcija izdavaocu NAPRED RAZVOJ AD BEOGRAD
Obaveštenje o izvršenoj isplati divedende izdavaoca MESSER TEHNOGAS a.d. Beograd