Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 7569  
Obaveštenja na dan 29. maj 2017.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 29.05.2017. godine
Obaveštenje članovima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NEOSTAR a.d. Novi Sad
 
Obaveštenja na dan 26. maj 2017.
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca PODUNAVLJE a.d. Čelarevo
 
Obaveštenja na dan 25. maj 2017.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 25.05.2017. godine
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća IV anuiteta za I emisiju serije B dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca OPŠTINA STARA PAZOVA
Obaveštenje članovima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti
 
Obaveštenja na dan 24. maj 2017.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca NEON AD NOVI SAD - u stečaju
Prinudni otkup akcija izdavaoca STAKLOREKLAM a.d. Lučani
 
Obaveštenja na dan 23. maj 2017.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 23.05.2017. godine