Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
14 % 1 % 82 % 0 % 1 % 1 % 1 %

Obaveštenja

1 - 10 od 13269  
Obaveštenja na dan 22. feb 2024.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JUGOSLOVENSKO REČNO BRODARSTVO AD BEOGRAD
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija ,,TESLA CAPITAL“ AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 21. feb 2024.
Obaveštenje o ispisu FI - PSU izdavaoca “VEGA IT GAMMA” DOO NOVI SAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca AGROBANKA AD BEOGRAD - U STEČAJU
 
Obaveštenja na dan 20. feb 2024.
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca TPP CENTROISTOK A.D. BOR
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca LINDE GAS SRBIJA AD BEČEJ
 
Obaveštenja na dan 19. feb 2024.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća IV anuiteta za III emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca MEDIOLANUM INVEST AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 14. feb 2024.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća I anuiteta za V emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I. Finance d.o.o. Šabac
 
Obaveštenja na dan 13. feb 2024.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca GRAĐEVINAR AD DEBELJAČA
 
Obaveštenja na dan 12. feb 2024.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XX anuiteta i glavnice I emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca OPŠTINA STARA PAZOVA