Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 76 % 0 % 1 % 1 % 8 %

Obaveštenja

1 - 10 od 8111  
Obaveštenja na dan 21. avg 2018.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "OBNOVA" Ada
 
Obaveštenja na dan 20. avg 2018.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "IBAR" Raška
 
Obaveštenja na dan 17. avg 2018.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 17.08.2018. godine
 
Obaveštenja na dan 16. avg 2018.
X emisija korporativnih obveznica izdavaoca „ŠINVOZ" d.o.o. Zrenjanin
 
Obaveštenja na dan 15. avg 2018.
Obaveštenje o izvršenoj isplati divedende izdavaoca IMPOL SEVAL valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno
 
Obaveštenja na dan 14. avg 2018.
Isplata dividende izdavaoca IMPOL SEVAL valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno
Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca PREDUZEĆE ZA PUTEVE VALJEVO a.d. Valjevo
Prinudni otkup akcija izdavaoca HERCEGOVINA a.d. Ravni Topolovac
 
Obaveštenja na dan 13. avg 2018.
Obaveštenje o promeni nominalne vrednosti akcija izdavaoca "ELEKTROMONT" a.d. Novi Sad
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća IX kupona za IV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I. FINANCE DOO ŠABAC