Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 0 % 8 %

Obaveštenja

1 - 10 od 7419  
Obaveštenja na dan 17. jan 2017.
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca PPT ARMATURE a.d. Aleksandrovac
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca KOPOVI UB
 
Obaveštenja na dan 16. jan 2017.
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca MORAVAMERMER a.d. Beograd
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća glavnice i I kupona za IX emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca TERMOPORD DOO BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "YUGEN TTT" a.d. Priština -u stečaju
 
Obaveštenja na dan 13. jan 2017.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca TERRAVITA Beograd
 
Obaveštenja na dan 11. jan 2017.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 11.01.2017. godine
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "Jugocentar" Beograd
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "PIVARA NIŠ" a.d. Niš-u stečaju
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca RAZVITAK NOVI PAZAR