Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 77 % 0 % 1 % 1 % 8 %

Obaveštenja

1 - 10 od 11307  
Obaveštenja na dan 20. okt 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DUVANSKA INDUSTRIJA BUJANOVAC AD BUJANOVAC
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca FLUID UTVA AD– U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca RUMATRANS AD– U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca GP RAD AD VRNJCI – U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca METALSERVIS A.D. - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca FATEX VUČJE A.D. - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca KRUŠIK-AKUMULATORI A.D. - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca LIMING A.D. - U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
 
Obaveštenja na dan 19. okt 2021.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca MLINOVI AD BEOGRAD– U PRINUDNOJ LIKVIDACIJI
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JUGOSLOVENSKI FOND ZA ŽITA AD BEOGRAD