Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 77 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 12312  
Obaveštenja na dan 25. nov 2022.
Obaveštenje o nameri isplate dividende izdavaoca TELEKOM SRBIJA a.d. Beograd
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca ALTA BANKA a.d. Beograd
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija NOVKOL AD
 
Obaveštenja na dan 24. nov 2022.
Obaveštenje o dopuni dnevnog reda Skupštine akcionara izdavaoca GRADITELJ AD KIKINDA
 
Obaveštenja na dan 23. nov 2022.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 23.11.2022. godine
Obaveštenje o povlačenju proizvoda i raskidanju ugovora o namenskim i vlasničkim računima klijenata
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ,,TIV-INTERNACIONAL“- U STEČAJU
 
Obaveštenja na dan 22. nov 2022.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 22.11.2022. godine
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca IMOS AD ŠID
 
Obaveštenja na dan 21. nov 2022.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca IMTEL - KOMUNIKACIJE A.D. BEOGRAD