Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 77 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

1 - 10 od 8973  
Obaveštenja na dan 18. jun 2019.
Obaveštenje o ispisu i upisu akcija izdavaoca IKARBUS A.D. BEOGRAD-ZEMUN
 
Obaveštenja na dan 17. jun 2019.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 17.06.2019. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca IMTEL KOMUNIKACIJE AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca "ERSTE BANK" AD NOVI SAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca AGROVOJVODINA-REZERVNI DELOVI AD NOVI SAD - U STEČAJU
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara BDD DIL BROKER AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SAOBRAĆAJ I TRANSPORT AD ZRENJANIN
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GROT AD VRANJE
 
Obaveštenja na dan 14. jun 2019.
Obaveštenje o isplati dividende i potrebi dostave potvrde o rezidentnosti izdavaoca MESSER TEHNOGAS a.d. Beograd
Ponuda za preuzimanje akcija sa pravom glasa izdavaoca DUGA INDUSTRIJA BOJA I LAKOVA a.d. Beograd