Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 0 % 8 %

Obaveštenja

1 - 10 od 10067  
Obaveštenja na dan 10. jul 2020.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca FIMA INVEST a.d. Beograd u likvidaciji
Obaveštenje o dopuni dnevnog reda za Skupštinu akcionara izdavaoca GALENIKA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PP POBEDA AD POBEDA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PTK PANONIJA AD PANONIJA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara PPT ARMATURE AD ALEKSANDROVAC
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DIMNIČAR AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 09. jul 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PROJEKTNI BIRO AD KIKINDA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PROJEKTNI BIRO - ARHITEKT AD KIKINDA
Obaveštenje o ispisu finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela izdavaoca „ROAMING NETWORKS“
Obaveštenje o ispisu finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela izdavaoca „ELEKTROMONTAŽA“ d.o.o.