Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 77 % 0 % 1 % 0 % 8 %

Obaveštenja

1 - 10 od 8063  
Obaveštenja na dan 20. jul 2018.
Isplata dividende izdavaoca MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 19. jul 2018.
Prinudni otkup akcija izdavaoca SRETEN GUDURIĆ AD UŽICE
Prinudni otkup akcija izdavaoca ENERGOPROJEKT GARANT ADO BEOGRAD
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo
 
Obaveštenja na dan 18. jul 2018.
Prinudni otkup akcija izdavaoca VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE ĆUPRIJA a.d. Ćuprija
Obaveštenje izdavaoca TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD o izvršenoj isplati dividende
 
Obaveštenja na dan 17. jul 2018.
Obaveštenje o isplati dividende izdavaoca TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "PODRUM PALIĆ" Palić
 
Obaveštenja na dan 13. jul 2018.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 13.07.2018. godine
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća VIII anuiteta za IV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I. FINANCE DOO Šabac