Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 77 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

1 - 10 od 8791  
Obaveštenja na dan 23. maj 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE AD BEOGRAD
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija i promeni nominalne vrednosti akcija izdavaoca "KOPAONIK" a.d. Beograd
Prinudni otkup akcija izdavoca PROJEKTBIRO a.d. Sombor
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SEVERTRANS AD SOMBOR
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara PPT ARMATURE AD ALEKSANDROVAC
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca UNIONINVEST INŽENJERING I PROJEKTOVANJE AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FADAP AD VRDNIK
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TEHNOHEMIJA AD SREMSKA MITROVICA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOSMAJ-MERMER AD MLADENOVAC
Obaveštenje o isplati dividende izdavaoca DDOR GARANT a.d. Beograd