Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 79 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 10258  
Obaveštenja na dan 25. sep 2020.
I emisija korporativnih obveznica izdavaoca „TELEKOM SRBIJA“ AD BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca VINOGORJE AD ŽABARI
 
Obaveštenja na dan 24. sep 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NEOSTAR AD NOVI SAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca YUGOSLAVIA COMMERCE AD BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca “MEDITEKS“ a.d. Stepanovićevo
 
Obaveštenja na dan 23. sep 2020.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ELEKTROIZGRADNJA BAJINA BAŠTA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RTC LUKA LEGET AD SREMSKA MITROVICA
 
Obaveštenja na dan 22. sep 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JUGOSLOVENSKO REČNO BRODARSTVO AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 21. sep 2020.
Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd, dan dividende 18.04.2020. godine
Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd, dan dividende 14.04.2019. godine