Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 0 % 8 %

Obaveštenja

1 - 10 od 7701  
Obaveštenja na dan 18. avg 2017.
Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca NIS AD Novi Sad
 
Obaveštenja na dan 17. avg 2017.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 17.08.2017. godine
Obaveštenje izdavaoca AERODROM NIKOLA TESLA a.d. Beograd članovima CRHoV
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća I anuiteta za XVIII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca INSTEL-INŽENJERING DOO NOVI SAD
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća glavnice i I kupona za XXII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca INSTEL-INŽENJERING DOO NOVI SAD
 
Obaveštenja na dan 16. avg 2017.
Isplata dividende izdavaoca NIS a.d. Novi Sad
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "METALPROGRES" a.d. Zrenjanin-u stečaju
 
Obaveštenja na dan 15. avg 2017.
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća glavnice i VI anuiteta za XX emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ-BEOGRAD AD Beograd
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća glavnice i II anuiteta za XXII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ-BEOGRAD AD Beograd
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća glavnice i III anuiteta za XXIII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ-BEOGRAD AD Beograd