Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 79 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 7791  
Obaveštenja na dan 17. nov 2017.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 17.11.2017. godine
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca IMTEL KOMUNIKACIJE AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 15. nov 2017.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XI (poslednjeg anuiteta) i glavnice za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca ¬ MLEKARA ŠABAC AD ŠABAC
 
Obaveštenja na dan 13. nov 2017.
IV emisija korporativnih obveznica izdavaoca „M.I. FINANCE" d.o.o. Šabac
Prinudni otkup akcija izdavaoca "HALKBANK" a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 10. nov 2017.
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća glavnice i XI anuiteta za III emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I. FINANCE DOO ŠABAC
Isplata dividende izdavaoca ENERGOPROJEKT ENTEL a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 09. nov 2017.
Obaveštenje izdavaoca AMS OSIGURANJE a.d.o. Beograd članovima CRHoV za dostavu potvrda o rezidentnosti za obračun i isplatu dividende
 
Obaveštenja na dan 08. nov 2017.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca AD "ELNOS KOMERC BOR"-u stečaju
 
Obaveštenja na dan 06. nov 2017.
Ponuda za sticanje sopstvenih običnih akcija izdavaoca NIŠ-EKSPRES a.d. Niš