Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 7619  
Obaveštenja na dan 23. jun 2017.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća VI anuiteta za III emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I. FINANCE DOO ŠABAC
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća VI anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca MlEKARA ŠABAC AD ŠABAC
VI emisija korporativnih obveznica izdavaoca "ŠINVOZ" d.o.o. Zrenjanin
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ELEKTROPORCELAN a.d. Novi Sad
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "SVETI NIKOLA" Sečanj
 
Obaveštenja na dan 22. jun 2017.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 22.06.2017. godine
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "BIOPROTEIN" Beograd
 
Obaveštenja na dan 19. jun 2017.
Isplata dividende izdavaoca ALFA PLAM a.d. Vranje
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca 7 JULI a.d. Sirig
Obaveštenje o izvršenoj isplati međudividende izdavaoca AERODROM NIKOLA TESLA AD Beograd