Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 84 % 0 % 1 % 1 % 0 %

Obaveštenja

1 - 10 od 13076  
Obaveštenja na dan 27. sep 2023.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća I anuiteta za V emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca MLEKARA ŠABAC AD ŠABAC
 
Obaveštenja na dan 26. sep 2023.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 26.09.2023. godine
 
Obaveštenja na dan 25. sep 2023.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 25.09.2023. godine
I emisija korporativnih obveznica izdavaoca „W.D. CONCORD WEST“ d.o.o. Beograd
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca DELO AD- u prinudnoj likvidaciji
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XII kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 22. sep 2023.
Obaveštenje o dobijanju saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti i početku primene izmena i dopuna Pravila poslovanja i Pravilnika o tarifi Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca AMS OSIGURANJE ADO BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JUGOINSPEKT AD BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu dužničkih finansijskih instrumenata izdavaoca Beohemija d.o.o. Beograd