Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 2 % 78 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

1 - 10 od 9386  
Obaveštenja na dan 15. nov 2019.
Poziv za vanrednu sednicu skupštine akcionara izdavaoca TRAYAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca KAČAREVO AD KAČAREVO
Obaveštenje o nameri preuzimanja akcija izdavaoca AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLUGE DOBANOVCI
 
Obaveštenja na dan 14. nov 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ELEKTROIZGRADNJA BAJINA BAŠTA AD BAJINA BAŠTA
IX emisija korporativnih obveznica izdavaoca "ANADOR KONSALTING" a.d. Beograd
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća III kupona za II emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca ERSTE BANK AD NOVI SAD
Prinudni otkup akcija izdavaoca EXCELSIOR a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 13. nov 2019.
Prinudni otkup akcija izdavaoca AD AUTO KUĆA KOMPRESOR BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DUNAV AD SMEDEREVO
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca AVALA AD POŽAREVAC