O Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti

Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: CR HoV) je započeo sa poslovanjem 19. novembra 2001. godine u vreme emitovanja obveznica SR Jugoslavije izdatih za izmirenje obaveza po osnovu devizne štednje gradjana.

CR HoV se nalazi u Beogradu i u početku je predstavljao organizacioni deo Narodne banke Srbije pod čijom se ingerencijom nalazio.

Razvoj finansijskog tržišta je nalagao promene u samoj organizacionoj strukturi CR HoV-a. Zakon o tržištu hartija od vrednosti (čija primena je počela oktobra 2003.) definisao je CR HoV kao nezavisnu instituciju i akcionarsko društvo u kojem treba najmanje 51% akcija da bude u vlasništvu države. U skladu sa navedenim Zakonom, Centralni registar HoV je osnovan kao samostalna institucija i akcionarsko društvo koje je u potpunoj svojini države.

CR HoV predstavlja instituciju koja treba da unapredi razvoj finansijskog tržišta u Srbiji. Njegovo poslovanje obuhvata registraciju različitih vrsta hartija od vrednosti, u koje spadaju: obveznice, akcije, blagajnički zapisi, trezorski zapisi, komercijalni zapisi itd. Neke od funkcija CR HoV-a su: otvaranje računa hartija od vrednosti i novčanih računa za fizička i pravna lica, prenošenje hartija od vrednosti sa računa prethodnog na račun novog vlasnika, registrovanje prava trećih lica na hartijama od vrednosti kao što je npr. pravo zaloge itd., kao i obavljanje poslova kliringa i saldiranja kako hartija od vrednosti tako i novčanih sredstava.

14. Januara 2003. godine, započeo je proces transformacije CR HoV-a. CR HoV je usvojio novu platformu rada u vidu Projekta Beokliring, koji podrazumeva kliring i saldiranje novčanih transakcija pored kliringa i saldiranja hartija od vrednosti i to na osnovu principa DvP (Delivery versus Payment).

Sistem saldiranja je dizajniran u skladu sa Preporukama IOSCO – Međunarodne organizacije Komisija za hartije od vrednosti (Recommendations for Securities Settlement systems - Committee on Payment and Settlement Systems – CPSS; Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions - IOSCO.)

CR HoV je član međunarodne organizacije ANNA (Association of National Numbering Agencies) s obzirom da dodeljuje CFI kod i ISIN broj u skladu sa ISO standardima i da predstavlja Numeričku Agenciju za teritoriju Srbije. CR HoV je takođe član međunarodnih organizacija ECSDA (European CSD Association) i ISSA (International Securities Services Association).

Članovi CR HoV-a mogu biti: Republika Srbija, Narodna banka Srbije, brokersko-dilerska društva, banke, berza, društva za upravljanje fondovima i inostrana pravna lica koja obavljaju poslove kliringa i saldiranja hartija od vrednosti. Danas, CR HoV ima preko 50 svojih članova, banaka i brokersko-dilerskih društva. Ovi članovi mogu otvarati podračune za svoje klijente koji mogu biti fizička i pravna lica. Republika Srbija i Narodna banka Srbije su takođe članovi CR HoV.

Pomenuti Zakon o tržištu hartija od vrednosti je ustanovio dematerijalizaciju hartija od vrednosti što predpostavlja elektronski upis hartija na računima njihovih vlasnika. U obavljanju svojih funkcija CR HoV upotrebljava elektronsku razmenu podataka sa svojim članovima kao i drugim učesnicima u procesu trgovanja u zemlji.

Imajući u vidu da CR HoV posluje po međunarodnim standardima, može se reći da ispunjava uslove u pogledu podobnosti koji se traže od jedne klirinške kuće u razvijenim zemljama i da je u stalnom procesu unapređivanja svog poslovanja.