Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: BB TRADE AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08038791
ISIN: RSBBTRE15009
Naziv: COMPANY BB DOO
JMB: 08666610
Depozitar HoV: TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 03. 02. 2023.
Datum zatvaranja: 23. 02. 2023.


Naziv izdavaoca: HOLDING CENTROSLAVIJA AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08056625
ISIN: RSCNTSE35461
Naziv: TEHNOGRADNJA DOO NOVI SAD
JMB: 08807175
Depozitar HoV: CONVEST A.D. NOVI SAD
Datum otvaranja: 06. 02. 2023.
Datum zatvaranja: 22. 03. 2023.