Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: SUNCE FABRIKA ULJA A.D.
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08067899
ISIN: RSSNCEE11266
Naziv: KOMAK-PAN DOO
JMB: 21322733
Depozitar HoV: BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD
Datum otvaranja: 27. 02. 2018.
Datum zatvaranja: 26. 03. 2018.