Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: MB INTERTRANS AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07300336
ISIN: RSITTGE54073
Naziv: PANTELIĆ MILAN
JMB: 1412984782829
Depozitar HoV: WISE BROKER
Datum otvaranja: 14. 08. 2017.
Datum zatvaranja: 04. 09. 2017.