Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: ENERGOPROJEKT HOLDING A.D.
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07023014
ISIN: RSHOLDE58279
Naziv: NAPRED RAZVOJ AD NOVI BEOGRAD
JMB: 20767022
Depozitar HoV: TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 10. jul 2017.
Datum zatvaranja: 31. jul 2017.