Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: JADRAN AD NOVA GAJDOBRA
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08058130
ISIN: RSJDRAE39263
Naziv: BANIJA-PAL DOO TEMERIN
JMB: 20040297
Depozitar HoV: MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD
Datum otvaranja: 23. 05. 2022.
Datum zatvaranja: 13. 06. 2022.