Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: ALTA BANKA AD BEOGRAD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07074433
ISIN: RSJUBME48945
Naziv: ALTA PAY GROUP DOO BEOGRAD
JMB: 21035254
Depozitar HoV: TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 24. 08. 2021.
Datum zatvaranja: 20. 09. 2021.


Naziv izdavaoca: MINEL KONCERN AD BEOGRAD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07027524
ISIN: RSMNHLE81456
Naziv: VOJVODINA TEHNOPROMET DOO
JMB: 08497281
Depozitar HoV: TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 31. 08. 2021.
Datum zatvaranja: 20. 09. 2021.


Naziv izdavaoca: PP MILETIĆ AD SOMBOR
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08028419
ISIN: RSMILEE26649
Naziv: AGRI BUSINESS PARTNER DOO SOMB
JMB: 08178429
Depozitar HoV: BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD
Datum otvaranja: 14. 09. 2021.
Datum zatvaranja: 04. 10. 2021.