Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: BAT VRANJE AD VRANJE
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07178972
ISIN: RSDIVVE15503
Naziv: BRITISH AMERICAN TOBACCO (SERB
JMB: 2725113
Depozitar HoV: BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD
Datum otvaranja: 07. 08. 2018.
Datum zatvaranja: 10. 09. 2018.