Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: AD INTEREUROPA-LOGISTIČKE USLU
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 17058444
ISIN: RSINASE23092
Naziv: POŠTA SLOVENIJE DOO
JMB: 5881447000
Depozitar HoV: CONVEST A.D. NOVI SAD
Datum otvaranja: 26. 12. 2019.
Datum zatvaranja: 03. 02. 2020.


Naziv izdavaoca: GOŠA MONTAŽA AD BEOGRAD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07264399
ISIN: RSGMONE48287
Naziv: DECO DOO VRNJAČKA BANJA
JMB: 17445596
Depozitar HoV: TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 31. 12. 2019.
Datum zatvaranja: 20. 01. 2020.