Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: DUNAV AD APATIN
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08027595
ISIN: RSDVAPE47687
Naziv: PARLIĆ VLADICA
JMB: 2606986960026
Depozitar HoV: EURO FINEKS BROKER AD
Datum otvaranja: 25. 12. 2017.
Datum zatvaranja: 15. 01. 2018.