Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: HOTEL PRAG A.D. BEOGRAD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 06932517
ISIN: RSPRAGE29660
Naziv: KOPERNIKUS SYSTEMS DOO BEOGRAD
JMB: 21246719
Depozitar HoV: INTERCITY BROKER AD
Datum otvaranja: 12. apr 2017.
Datum zatvaranja: 03. maj 2017.


Naziv izdavaoca: SAVREMENA ADMINISTRACIJA IŠD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07007477
ISIN: RSSAVRE18989
Naziv: SRBIJATEKS DOO
JMB: 07033648
Depozitar HoV: TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 04. apr 2017.
Datum zatvaranja: 24. apr 2017.