Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: BANATSKI DESPOTOVAC A.D.
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08035512
ISIN: RSBNDSE85538
Naziv: MILJUŠ-ERIĆ JASMINKA
JMB: 0709957815080
Depozitar HoV: JORGIĆ BROKER AD BEOGRAD
Datum otvaranja: 04. 06. 2018.
Datum zatvaranja: 25. 06. 2018.