Osnovni pojmovi

1) DvP - D elivery versus P ayment - istovremeni prenos hartija od vrednosti i novčanih sredstava po osnovu poslova sa hartijama od vrednosti;

2) DvD – Delivery versus Delivery – prenos hartija od vrednosti sa računa jedne ugovorne strane na račun druge ugovorne strane radi plaćanja pri kupovini drugih hartija od vrednosti, istovremeno sa prenosom tih drugih hartija.

3) FOP – Free of Payment – prenos hartija od vrednosti sa jednog na drugog vlasnika bez plaćanja;

4) T (+1, +2, +3) - oznaka broja radnih dana posle trgovačkog dana do setlmenta ( settlement cycle ) ;

5) trgovački dan je (T+0) - dan zaključenja posla kupoprodaje hartija od vrednosti;

6) hartije od vrednosti ( securities ) – dokument (u formi elektronskog zapisa) koji svom imaocu daje određena prava;

7) emitent – izdavalac - pravno lice koje izdaje (emituje) hartije od vrednosti;

8) zaključnica – kupoprodajna transakcija zaključena na organizovanom tržištu, između kupca i prodavca hartija od vrednosti;

9) investitor - lice koje ulaže novčana sredstva u neki posao (npr. kupovina hartija od vrednosti) sa ciljem ostvarenja dobiti;

10) kastodi banka - banka koja obavlja poslove vođenja računa hartija od vrednosti za račun klijenta i postupa po nalogu klijenta;

11) kliring (clearing) hartija od vrednosti – utvrđivanje obaveza i potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i novčanih sredstava između učesnika na organizovanom tržištu u vezi s poslovima sa hartijama od vrednosti;

12) obveznica – dužnička hartija od vrednosti koja glasi na ime, sa određenim rokom dospeća i koje mogu izdavati preduzeća ili država;

13) plan računa novčanih sredstava Centralnog registra HoV - plan računa na kojima se vode devizni računi i obračunski dinarski računi članova čiji se dinarski računi vode kod Narodne banke Srbije, odnosno koji se za berzanske posrednike vode kod banaka članova Centralnog registra hartija od vrednosti;

14) plan računa hartija od vrednosti Centralnog registra HoV - plan računa na kojima se vode evidencije o izdavaocima i vlasnicima hartija od vrednosti, obavezama i pravima vlasnika tih hartija;

15) račun Garantnog fonda - račun člana kod Centralnog registra HoV koji se koristi za otklanjanje rizika u slučaju neizvršavanja obaveza člana Centralnog registra HoV;

16) saldiranje ( settlement ) - izvršavanje obaveza po osnovu trgovanja sa hartijama od vrednosti nastalih između učesnika na organizovanom tržištu;

17) berza - institucija tržišta vezana za tačno određeno mesto na kome se trguje standardizovanim tržišnim materijalom i po strogo utvrđenim pravilima trgovanja;

18) vanberzansko tržište (Over The Counter market – OTC) – sve kupoprodajne aktivnosti sa hartijama od vrednosti koje se odvijaju van berze;

19) nominalna vrednost hartije od vrednosti - vrednostiskazana na samoj hartiji ( face value );

20) tržišna vrednost hartije od vrednosti - vrednost hartije koja se formira trgovanjem na organizovanom tržištu i zavisi od ponude i tražnje;

21) član Centralnog registra HoV - berzanski posrednik, banka ovlašćena za obavljanje brokersko-dilerskih poslova, kastodi banka, druga banka i inostrana pravna lica koja obavljaju poslove kliringa i saldiranja hartija od vrednosti;

22) CCP – Central Counter Party – univerzalna strana u transakciji;

23) T - bills - državni zapisi Republike Srbije – dužničke kratkoročne hartije od vrednosti sa određenim rokom dospeća, a koje emituje Republika Srbija.