Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 0 % 8 %

Obaveštenja

11 - 20 od 7701  
Obaveštenja na dan 14. avg 2017.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 14.08.2017. godine
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća glavnice i I anuiteta za XXVI emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ-BEOGRAD AD Beograd
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća glavnice i anuiteta za XXVII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ-BEOGRAD AD Beograd
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća glavnice i I anuiteta za XXVIII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ-BEOGRAD AD Beograd
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca MILAN BLAGOJEVIĆ - Intertrans ad Lučani
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "PARTIZAN-TEKSTIL" a.d. Čačak - u stečaju
Prinudni otkup akcija izdavaoca MLEKARA AD Loznica
 
Obaveštenja na dan 11. avg 2017.
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća I anuiteta i glavnice za XXIV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ BEOGRAD a.d. Beograd
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća I anuiteta i glavnice za XXV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ BEOGRAD a.d. Beograd
Prinudni otkup akcija izdavaoca PUTEVI a.d. Čačak