Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 79 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

11 - 20 od 7978  
Obaveštenja na dan 15. maj 2018.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FKL AD TEMERIN
 
Obaveštenja na dan 14. maj 2018.
XXVII emisija korporativnih obveznica izdavaoca „INSTEL-INŽENJERING" DOO NOVI SAD
Promena nominalne vrednosti akcija izdavaoca "GRAĐEVINAR" a.d. Debeljača
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća VI anuiteta za IV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I. FINANCE DOO Šabac
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca GP RAD-LABUD a.d. Prijepolje
 
Obaveštenja na dan 11. maj 2018.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PD OMOLJICA a.d. Omoljica
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca ZMAJ a.d. Smederevo
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća I anuiteta za XXV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca INSTEL-INŽENJERING DOO NOVI SAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "RETEKS" a.d. Vlasotince - u stečaju
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ALFA PLAM a.d. Vranje