Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 77 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

11 - 20 od 8147  
Obaveštenja na dan 13. sep 2018.
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca ARMATURE a.d. Aleksandrovac
Obaveštenje o isplati razlike u ceni akcija izdavaoca British American Tobacco Vranje a.d. Vranje
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca METANOLSKO-SIRĆETNI KOMPLEKS a.d. Kikinda
 
Obaveštenja na dan 12. sep 2018.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća X anuiteta za IV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I. FINANCE DOO Šabac
Isplata dividende izdavaoca MESSER TEHNOGAS a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 11. sep 2018.
Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija izdavaoca GZP DOM a.d. Beograd
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca Ratko Mitrović a.d. Novi Sad
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca KOZARA a.d. Banatsko Veliko Selo
 
Obaveštenja na dan 10. sep 2018.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 10.09.2018. godine
 
Obaveštenja na dan 06. sep 2018.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 06.09.2018. godine