Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 78 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

11 - 20 od 10474  
Obaveštenja na dan 08. jan 2021.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „PPT-ZAPTIVKE“ a.d. Trstenik
Obaveštenje o upisu akcija izdavaoca "PRO TEKO" a.d. Kovin
Obaveštenje o nameri isplate dividende izdavaoca MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 06. jan 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SIMPO AD VRANJE
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ŽITOSREM AD INĐIJA
 
Obaveštenja na dan 05. jan 2021.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 05.01.2021. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ERSTE BANK AD NOVI SAD
 
Obaveštenja na dan 04. jan 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RIMEX AD BEOGRAD
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd