Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

11 - 20 od 7655  
Obaveštenja na dan 13. jul 2017.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "NOVI PAZAR-PUT" Novi Pazar
 
Obaveštenja na dan 12. jul 2017.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "C MARKET" a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 11. jul 2017.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 11.07.2017. godine
Isplata dividende izdavaoca TELEKOM SRBIJA a.d. Beograd
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća glavnice i III anuiteta za XXI emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ BEOGRAD AD Beograd
Prinudni otkup akcija izdavaoca POLJOPROMET a.d. Ruma
 
Obaveštenja na dan 07. jul 2017.
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca ENERGOPROJEKT HOLDING a.d. Beograd
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca JUGOTEHNIKA AD NIŠ - U STEČAJU
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "SUCCESS-BORAC" Beograd
 
Obaveštenja na dan 06. jul 2017.
VII emisija korporativnih obveznica izdavaoca „VALJAONICA BAKRA SEVOJNO" a.d. Sevojno