Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 78 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

11 - 20 od 10549  
Obaveštenja na dan 25. feb 2021.
Obaveštenje o isplati dividende izdavaoca IMPOL SEVAL AD SEVOJNO
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija RAVNIŠTE AD KRUŠEVAC
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TP SENTA - PROMET AD. SENTA
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca INSTITUT ZA STRANE JEZIKE AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 24. feb 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RTC ŠABAC AD ŠABAC
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca VOJVODINA AD NOVI SAD
 
Obaveštenja na dan 22. feb 2021.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 22.02.2021. godine
Predlog odluke o izmenama i dopunama Statuta PGP RAPID AD APATIN
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca MINEL TRANSFORMATORI AD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca NOVI DANI AD IVANJICA