Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 77 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

11 - 20 od 12435  
Obaveštenja na dan 03. feb 2023.
Prinudni otkup akcija izdavaoca POTISJE-PRECIZNI LIV a.d. Ada
 
Obaveštenja na dan 02. feb 2023.
Obaveštenje o usklađivanju Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti sa Zakonom o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021)
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca CIKLONIZACIJA AD NOVI SAD
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca BB TRADE a.d. Žitište
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ALTA BANKA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PP FEKETIĆ AD SOMBOR
 
Obaveštenja na dan 31. jan 2023.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PINKI ZEMUN AD U LIKVIDACIJI
 
Obaveštenja na dan 30. jan 2023.
Obaveštenje o ispisu FI - PSU izdavaoca “MARBLE IT” DOO NOVI SAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ZOPINVEST AD - U LIKVIDACIJI
Prestanak člansta „RBA BANKA“ a.d. Novi Sad (MB: 08277931) u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti