Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 0 % 8 %

Obaveštenja

11 - 20 od 7737  
Obaveštenja na dan 11. sep 2017.
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća II anuiteta za XVIII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca INSTEL-INŽENJERING DOO NOVI SAD
Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca AERODROM NIKOLA TESLA AD Beograd
 
Obaveštenja na dan 08. sep 2017.
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca MAŠINOPROJEKT KOPRING a.d. Beograd
Isplata dividende izdavaoca AERODROM NIKOLA TESLA AD Beograd
 
Obaveštenja na dan 07. sep 2017.
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca HALKBANK a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 05. sep 2017.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća III kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca EBRD LONDON
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ŠTAMPARIJA DIMITRIJE TUCOVIĆ AD UŽICE - U STEČAJU
 
Obaveštenja na dan 04. sep 2017.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 04.09.2017. godine
Obaveštenje o izvršenom ispisu o roku dospeća glavnice za V emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca ANATEO DOO Vrčin
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća II kupona za VII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca VALJAONICA BAKRA SEVOJNO AD SEVOJNO