Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 2 % 78 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

11 - 20 od 9453  
Obaveštenja na dan 10. dec 2019.
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca TRAYAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ERSTE BANK AD NOVI SAD
 
Obaveštenja na dan 09. dec 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KAČAREVO AD KAČAREVO
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AMS OSIGURANJE ADO BEOGRAD
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća II anuiteta za III emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca SWISS LAB DOO BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PP VOJVODINA AD SOMBOR
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PP MILETIĆ AD SOMBOR
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PP FEKETIĆ AD SOMBOR
 
Obaveštenja na dan 06. dec 2019.
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d. Beograd
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD CENTRAL VRBAS