Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 77 % 0 % 1 % 1 % 8 %

Obaveštenja

11 - 20 od 11307  
Obaveštenja na dan 18. okt 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MINEL KONCERN AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 15. okt 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PP MILETIĆ AD SOMBOR
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FABRIKA ULJA BANAT AD NOVA CRNJA
Obavštenje o ispisu akcija izdavaoca VRENJE AD BEOGRAD
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija PP VOJVODINA AD SOMBOR
 
Obaveštenja na dan 14. okt 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KIKINDSKI MLIN AD KIKINDA
 
Obaveštenja na dan 13. okt 2021.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XX anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRAD NOVI SAD
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća XX anuiteta za II emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRAD NOVI SAD
Ispravka obaveštenje o nameri isplate međudividende MONICOM AD NIŠ
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ELKOK AD KOSJERIĆ