Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 80 % 0 % 1 % 0 % 6 %

Obaveštenja

11 - 20 od 7917  
Obaveštenja na dan 13. mar 2018.
Prinudni otkup akcija izdavaoca ZAVOD ZA ZAVARIVANJE a.d. Beograd
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca VD DUNAV a.d. Bačka Palanka
 
Obaveštenja na dan 12. mar 2018.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "PPT-FUD" a.d. Brus-u stečaju
 
Obaveštenja na dan 08. mar 2018.
Obaveštenje o odlaganju vanredne sednice Skupštine akcionara izdavaoca FKL AD TEMERIN
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "MLEKARA-PLANA" a.d. Kragujevac-u stečaju
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FKL AD TEMERIN
 
Obaveštenja na dan 07. mar 2018.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 07.03.2018. godine
 
Obaveštenja na dan 06. mar 2018.
Izmena ponude za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca AUTOVENTIL a.d. Užice
 
Obaveštenja na dan 05. mar 2018.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća VIII kupona za VII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca VALJAONICA BAKRA SEVOJNO AD SEVOJNO
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća V kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca EBRD LONDON