Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 0 % 8 %

Obaveštenja

11 - 20 od 7493  
Obaveštenja na dan 15. mar 2017.
Prinudni otkup akcija izdavaoca KOMPANIJA VOJVODINAPUT a.d. Subotica
 
Obaveštenja na dan 10. mar 2017.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca LIVNICA LJIG,BEOGRAD
Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija izdavaoca KOPMPANIJA TAKOVO a.d. Gornji Milanovac
 
Obaveštenja na dan 09. mar 2017.
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca UKRAS a.d. Novi Pazar
 
Obaveštenja na dan 08. mar 2017.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća VIII kupona za VI emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca VALJAONICA BAKRA SEVOJNO a.d. Sevojno
 
Obaveštenja na dan 07. mar 2017.
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca STAKLOREKLAM a.d. Lučani
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU a.d. Grejač
 
Obaveštenja na dan 06. mar 2017.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća I kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca EBRD LONDON
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "VOJVODINAPUT" Pančevo
 
Obaveštenja na dan 03. mar 2017.
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca NAPREDAK a.d. Stara Pazova