Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 77 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

11 - 20 od 12021  
Obaveštenja na dan 30. jun 2022.
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca FASMA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SEVERTRANS AD SOMBOR
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća VI kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca ENERGOPROJEKT HOLDING AD BEOGRAD
Obaveštenje o promeni nominalne vrednosti akcija izdavaoca GLOBOS OSIGURANJE a.d.o. Beograd
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca HEMOFLUID AD KRUŠEVAC
 
Obaveštenja na dan 29. jun 2022.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 29.06.2022. godine
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca PP MILETIĆ AD SOMBOR
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca JS SLOBODNA CARINSKA ZONA AD NOVI SAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SLOBODNA ZONA PIROT AD
 
Obaveštenja na dan 28. jun 2022.
Obaveštenje o održavanju vanredne Skupštine akcionara izdavaoca GRMEČ AD BAČKA TOPOLA