Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 76 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

11 - 20 od 8409  
Obaveštenja na dan 11. jan 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DIL BROKER AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 10. jan 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 09. jan 2019.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 09.01.2019. godine
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca ĐERDAP TURIST a.d. Kladovo
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca NEOPLANTA NOVI SAD
 
Obaveštenja na dan 08. jan 2019.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 08.01.2019. godine
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca AK KOMPRESOR a.d.Beograd
 
Obaveštenja na dan 04. jan 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MAGISTRALA AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara MITROSREM AD SREMSKA MITROVICA
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "IGMA ULJMA" Uljma