Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

21 - 30 od 11401  
Obaveštenja na dan 26. nov 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AGROVOJVODINA-KOMERCSERVIS AD NOVI SAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SAVA KOVAČEVIĆ AD VRBAS
Obaveštenje o dopuni dnevnog reda za Skupštinu akcionara izdavaoca TRŽNICA AD SUBOTICA
Isplata dividende izdavaoca TELEKOM SRBIJA a.d. Beograd
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca HIP-KIBERNETSKI CENTAR AD PANČEVO - U STEČAJU
 
Obaveštenja na dan 25. nov 2021.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 25.11.2021. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ALFA PLAM AD VRANJE
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća I kupona i glavnice XXXI emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ-BEOGRAD AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 24. nov 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca STOTEKS AD NOVI SAD
 
Obaveštenja na dan 22. nov 2021.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca POBEDA ZARA AD PETROVARADIN