Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 0 % 8 %

Obaveštenja

21 - 30 od 7493  
Obaveštenja na dan 03. mar 2017.
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca PLANINKA a.d. Kuršumlija
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "DAKA SERVIS" Beograd
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca TEHNOPROMET-BOR - u stečaju
 
Obaveštenja na dan 02. mar 2017.
X emisija korporativnih obveznica izdavaoca „TERMOPORD" d.o.o. Beograd
 
Obaveštenja na dan 24. feb 2017.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 24.02.2017. godine
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća glavnice i I kupona za VIII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca TERMOPORD DOO BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GRADITELJ AD KIKINDA
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca LINDE GAS SRBIJA INDUSTRIJA GASOVA a.d. Bečej
 
Obaveštenja na dan 23. feb 2017.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća II anuiteta za III emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I. FINANCE DOO Šabac
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća II anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca MLEKARA ŠABAC AD ŠABAC