Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 77 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

21 - 30 od 8152  
Obaveštenja na dan 11. sep 2018.
Ponuda za prodaju (otuđenje) sopstvenih akcija izdavaoca GZP DOM a.d. Beograd
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca Ratko Mitrović a.d. Novi Sad
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca KOZARA a.d. Banatsko Veliko Selo
 
Obaveštenja na dan 10. sep 2018.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 10.09.2018. godine
 
Obaveštenja na dan 06. sep 2018.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 06.09.2018. godine
 
Obaveštenja na dan 05. sep 2018.
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca ĐERDAP USLUGE a.d. Kladovo
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća VII kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca EBRD LONDON
 
Obaveštenja na dan 04. sep 2018.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca SAVREMENI DOM AD KRUŠEVAC
 
Obaveštenja na dan 03. sep 2018.
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca JUGOELEKTRO a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 30. avg 2018.
Obaveštenje o izvršenom ispisu o roku dospeća glavnice za VI emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca WALL-PAPER 8 DOO