Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 79 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

21 - 30 od 10258  
Obaveštenja na dan 18. sep 2020.
Isplata dividende izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd za preferencijalne akcije – dan dividende 17.04.2017. godina
Isplata dividende izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd za preferencijalne akcije – dan dividende 14.05.2016. godina
Isplata dividende izdavaoca KOMERCIJALNA BANKA a.d. Beograd – dan dividende 25.05.2015. godina
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AMS OSIGURANJE ADO BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MAŠINOPROJEKT KOPRING AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 17. sep 2020.
Obaveštenje o ispisu hartija od vrednosti izdavaoca TEHNIČKI CENTAR AD PANČEVO - U STEČAJU
 
Obaveštenja na dan 16. sep 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AGROSTROJ AD ČAČAK
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija izdavaoca AVALA AD POŽAREVAC
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca ODŽAČAR AD VRBAS
 
Obaveštenja na dan 15. sep 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GEOMAŠINA AD BEOGRAD ZEMUN