Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 0 % 8 %

Obaveštenja

21 - 30 od 7707  
Obaveštenja na dan 14. avg 2017.
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca MILAN BLAGOJEVIĆ - Intertrans ad Lučani
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "PARTIZAN-TEKSTIL" a.d. Čačak - u stečaju
Prinudni otkup akcija izdavaoca MLEKARA AD Loznica
 
Obaveštenja na dan 11. avg 2017.
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća I anuiteta i glavnice za XXIV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ BEOGRAD a.d. Beograd
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća I anuiteta i glavnice za XXV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ BEOGRAD a.d. Beograd
Prinudni otkup akcija izdavaoca PUTEVI a.d. Čačak
 
Obaveštenja na dan 10. avg 2017.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća VII kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca OPŠTINA STARA PAZOVA
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "ELAN" Srbobran
 
Obaveštenja na dan 09. avg 2017.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća I anuiteta za XXII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ BEOGRAD a.d. Beograd
Izmena ponude za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca NIŠ-EKSPRES a.d. Niš-prioritetne akcije