Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 0 % 8 %

Obaveštenja

21 - 30 od 7765  
Obaveštenja na dan 02. okt 2017.
Obaveštenje o izvršenom ispisu o roku dospeća glavnice za V emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca PAPIR KONFEKS d.o.o. Beograd
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "Ribarstvo" Baranda
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "Sloboda" a.d. Pančevo-u stečaju
 
Obaveštenja na dan 29. sep 2017.
Obaveštenje o neizvršenoj isplati o roku dospeća glavnice za VI emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca ŠINVOZ d.o.o. Zrenjanin
VI emisija korporativnih obveznica izdavaoca "ANATEO" d.o.o. VRČIN
 
Obaveštenja na dan 27. sep 2017.
Prinudni otkup akcija izdavaoca RIBARSKO GAZDINSTVO EČKA a.d. Lukino Selo
 
Obaveštenja na dan 25. sep 2017.
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća IX anuiteta za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca MLEKARA ŠABAC a.d. Šabac
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća IX anuiteta za III emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca M.I. FINANCE DOO Šabac
 
Obaveštenja na dan 22. sep 2017.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "IZVOR" Paraćin
 
Obaveštenja na dan 21. sep 2017.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca SOKOPREVOZ SOKOBANJA