Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

21 - 30 od 7536  
Obaveštenja na dan 11. apr 2017.
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca HOTEL PRAG a.d. Beograd
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ENERGOMONTAŽA iz Beograda
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "HABIT PHARM" a.d. Ivanjica-u stečaju
 
Obaveštenja na dan 10. apr 2017.
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća I anuiteta za XXI emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ-BEOGRAD AD
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća II anuiteta za XX emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ-BEOGRAD AD
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća II anuiteta za XIX emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ-BEOGRAD AD
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća V anuiteta za XVIII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca GRADITELJ-BEOGRAD AD
Obaveštenje o izvršenoj isplati pre roka dospeća glavnice za IV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca APV POKRAJINSKA VLADA
Ponuda za sticanje sopstvenih običnih akcija izdavaoca NIŠ-EKSPRES a.d. Niš
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća III kupona za IV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca APV POKRAJINSKA VLADA