Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 77 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

21 - 30 od 8265  
Obaveštenja na dan 05. nov 2018.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "POLJOSTROJ" Odžaci
 
Obaveštenja na dan 02. nov 2018.
Obaveštenje o izvršenoj isplati nakon roka dospeća X anuiteta i glavnice XIV emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca NORDVIK d.o.o. Beograd
Obaveštenje o izvršenoj isplati nakon roka dospeća IX anuiteta za XIV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca NORDVIK d.o.o. Beograd
Obaveštenje o izvršenoj isplati nakon roka dospeća VIII anuiteta za XIV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca NORDVIK d.o.o. Beograd
Obaveštenje o izvršenoj isplati nakon roka dospeća VII anuiteta za XIV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca NORDVIK d.o.o. Beograd
Obaveštenje o izvršenoj isplati nakon roka dospeća VI anuiteta za XIV emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca NORDVIK d.o.o. Beograd
Obaveštenje o izvršenoj isplati nakon roka dospeća glavnice XIII emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca NORDVIK d.o.o. Beograd
Obaveštenje o izvršenoj isplati nakon roka dospeća V anuiteta i glavnice XVemisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca NORDVIK d.o.o. Beograd
Obaveštenje o nameri isplate dividende izdavaoca ENERGOPROJEKT ENTEL a.d. Beograd
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija izdavaoca STOTEKS AD NOVI SAD