Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 79 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

21 - 30 od 7822  
Obaveštenja na dan 01. dec 2017.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "BUDUĆNOST" a.d. Čurug
 
Obaveštenja na dan 30. nov 2017.
Obaveštenje o ispisu i upisu akcija izdavaoca FAP AD PRIBOJ
 
Obaveštenja na dan 29. nov 2017.
Isplata dividende izdavaoca AMS OSIGURANJE a.d.o. Beograd
Isplata dividende izdavaoca ENERGOPROJEKT HOLDING a.d. Beograd
Prinudni otkup akcija izdavaoca SLOGA a.d. Zrenjanin
 
Obaveštenja na dan 28. nov 2017.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 28.11.2017. godine
Prinudni otkup akcija izdavaoca SANAD a.d. Sanad
 
Obaveštenja na dan 27. nov 2017.
OBAVEŠTENJE O STORNIRANJU ISPISA AKCIJA IZDAVAOCA AD JANKO STAJČIĆ, LAZAREVAC, MB: 07526881, USLED STATUSNE PROMENE
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća V anuiteta za I emisiju serije B dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca OPŠTINA STARA PAZOVA
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca POLJOPRIVREDNO DOBRO ZAJEČAR a.d. Zaječar