Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 2 % 77 % 0 % 1 % 1 % 6 %

Obaveštenja

21 - 30 od 8791  
Obaveštenja na dan 22. maj 2019.
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "IRIS" Prijepolje
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca YUMCO AD VRANJE
 
Obaveštenja na dan 21. maj 2019.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 21.05.2019. godine
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca UNIPROM AD NOVI PAZAR
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca LUČIĆ PRIGREVICA AD NOVI SAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PD ZAJEČAR AD ZAJEČAR
Obaveštenje o promeni nominalne vrednosti akcija izdavaoca "VOJVODINAPUT-BAČKAPUT" a.d. Novi Sad
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VENAC AD PEĆINCI
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca IGM RUMA AD RUMA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca LEPENSKI VIR AD PEĆINCI