Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 77 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

21 - 30 od 12513  
Obaveštenja na dan 10. mar 2023.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BB TRADE AD ŽITIŠTE
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BAS AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NISKOGRADNJA AD SMEDEREVO
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca NBB NEKRETNINE a.d. Beograd
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca HOTEL GOLUBAČKI GRAD AD GOLUBAC
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca LUKA BEOGRAD AD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca AD RIBNJAK SUTJESKA SUTJESKA
Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća X kupona za I emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca JP JUGOIMPORT-SDPR Beograd
 
Obaveštenja na dan 09. mar 2023.
Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca KRUŠIK PLASTIKA AD OSEČINA
Prinudni otkup akcija izdavaoca PP FEKETIĆ a.d. Sombor