Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: BANATSKI DESPOTOVAC A.D.
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08035512
ISIN: RSBNDSE85538
Naziv: BANATSKI DESPOTOVAC A.D.
JMB: 08035512
Depozitar HoV: JORGIĆ BROKER AD BEOGRAD
Datum otvaranja: 22. 03. 2018.
Datum zatvaranja: 12. 04. 2018.


Naziv izdavaoca: VD DUNAV AD BAČKA PALANKA
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08760225
ISIN: RSVPDUE31416
Naziv: VD DUNAV AD BAČKA PALANKA
JMB: 08760225
Depozitar HoV: VOJVOĐANSKA BANKA AD NOVI SAD
Datum otvaranja: 13. 03. 2018.
Datum zatvaranja: 27. 03. 2018.