Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: JADAR AD LOZNICA
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 17029673
ISIN: RSJDARE64261
Naziv: JADAR AD LOZNICA
JMB: 17029673
Depozitar HoV: EURO FINEKS BROKER AD
Datum otvaranja: 30. 12. 2019.
Datum zatvaranja: 30. 01. 2020.