Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: GRADITELJ HOLDING A.D.
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07176899
ISIN: RSGHADE44526
Naziv: GRADITELJ HOLDING A.D.
JMB: 07176899
Depozitar HoV: MEDIOLANUM INVEST AD
Datum otvaranja: 08. 09. 2023.
Datum zatvaranja: 23. 10. 2023.