Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: MAŠINOPROJEKT KOPRING AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07022387
ISIN: RSMASPE15368
Naziv: MAŠINOPROJEKT KOPRING AD
JMB: 07022387
Depozitar HoV: MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD
Datum otvaranja: 02. 09. 2019.
Datum zatvaranja: 23. 09. 2019.