Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: ARMATURE AD ALEKSANDROVAC
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07624000
ISIN: RSARALE71870
Naziv: ARMATURE AD ALEKSANDROVAC
JMB: 07624000
Depozitar HoV: TEZORO BROKER AD
Datum otvaranja: 14. 09. 2018.
Datum zatvaranja: 28. 09. 2018.


Naziv izdavaoca: ĐERDAP USLUGE AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 17107615
ISIN: RSDJUSE70892
Naziv: ĐERDAP USLUGE AD
JMB: 17107615
Depozitar HoV: DIL BROKER AD BEOGRAD
Datum otvaranja: 06. 09. 2018.
Datum zatvaranja: 21. 09. 2018.