Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: PP VOJVODINA AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08043787
ISIN: RSVOJVE06655
Naziv: PP VOJVODINA AD
JMB: 08043787
Depozitar HoV: BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD
Datum otvaranja: 03. 12. 2021.
Datum zatvaranja: 17. 12. 2021.