Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: NAPREDAK
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07276524
ISIN: RSNPPIE41346
Naziv: NAPREDAK
JMB: 07276524
Depozitar HoV: MOMENTUM SECURITIES AD N.SAD
Datum otvaranja: 20. 03. 2019.
Datum zatvaranja: 09. 04. 2019.