Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su uspešno završene

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: 7. JULI AD VRANJE
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 07105037
ISIN: RSSJULE46176
Naziv: 7. JULI AD VRANJE
JMB: 07105037
Depozitar HoV: INTERCITY BROKER AD BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 27. 12. 2006.
Preuzeto 640 akcija po ceni od 1,000.00 din.
Naziv: 7. JULI AD VRANJE
JMB: 07105037
Depozitar HoV: INTERCITY BROKER AD
Datum sticanja vlasništva: 24. 10. 2007.
Preuzeto 1558 akcija po ceni od 500.00 din.