Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su uspešno završene

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: KERAMIKA -HOLDING AD
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 07160330
ISIN: RSZONEE24624
Naziv: ALAS HOLDING
JMB: 07160330
Depozitar HoV: SYNERGY CAPITAL AD
Datum sticanja vlasništva: 21. 06. 2007.
Preuzeto 2267 akcija po ceni od 750.00 din.