Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su uspešno završene

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: AD AUTO KUĆA RADE KONČAR
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 07418159
ISIN: RSRADKE21590
Naziv: AD AUTO KUĆA RADE KONČAR
JMB: 07418159
Depozitar HoV: MAX-DILL A.D. ČAČAK
Datum sticanja vlasništva: 11. 07. 2007.
Preuzeto 84 akcija po ceni od 10,080.00 din.