Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su uspešno završene

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: A.D. KOZARA
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 08021902
ISIN: RSKZRAE20835
Naziv: A.D. KOZARA
JMB: 08021902
Depozitar HoV: DELTA BROKER A.D. BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 11. 12. 2006.
Preuzeto 268 akcija po ceni od 4,350.00 din.