Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su uspešno završene

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: AD HAJDUČICA
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 08121893
ISIN: RSHAJDE41229
Naziv: AD HAJDUČICA
JMB: 08121893
Depozitar HoV: DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 27. 12. 2017.
Preuzeto 8059 akcija po ceni od 1,000.00 din.