Pregled ponuda za sticanje sopstvenih akcija koje su uspešno završene

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: AD SITRA KOVAČICA
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 08123438
ISIN: RSSITKE30473
Naziv: AD SITRA KOVAČICA
JMB: 08123438
Depozitar HoV: PRIVREDNA BANKA AD PANČEVO
Datum sticanja vlasništva: 11. 05. 2007.
Preuzeto 1689 akcija po ceni od 500.00 din.