Pregled neuspelih uslovnih ponuda za preuzimanje akcija
(na osnovu Zakona o preuzimanju akcionarskih društava)

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: MORAVAMERMER AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07016638
ISIN: RSMMERE85164
Naziv: LMC DRVO DOO
JMB: 17375130
Depozitar HoV: WISE BROKER-u prin.likvid.
Datum otvaranja: 20. 06. 2006.
Datum zatvaranja: 11. 07. 2006.